- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 11

วันที่ 15 มกราคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 11 (NRRU Young Ambassadors 2020) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้ง ดร.ดวงธิดา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชมุ่งพัฒนาเครือข่าย จัดประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยจีน

วันที่ 13 มกราคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมกับคณะตัวแทนจาก Shandong Traffic Technician College สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จำนวน 6 คน พร้อมด้วย ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ราชภัฏโคราชต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน รุ่นที่ 8

วันที่ 13 มกราคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 7 คน ซึ่งได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยมีนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชมุ่งความเป็นสากล ร่วมจับมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยไต้หวัน

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ผู้แทนจาก Kao Yuan University จำนวน 2 คน คือ Dr. Yi-Chun Yeh คณบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา และ Mr. Chia-Hsien…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ คัดเลือกล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอล Est Cola “AVC Women’s Tokyu Volleyball Qualification”

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอล Est Cola “AVC Women’s Tokyu Volleyball Qualification” ระหว่างวันที่ 7 – 12 มกราคม 2563…

Read More