- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

NRRU Toastmaster Club 2015 ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 กองวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรม NRRU Toastmaster Club 2015 ครั้งที่ 3 เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการพูดอังกฤษในที่ชุมชน ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3 เวลา 16.00 –…

Read More

- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

เชิญเข้าร่วม NRRU Club: Toastmaster 2015 ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นี้

เนื่องด้วย วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 กองวิเทศสัมพันธ์จัด NRRU Club: Toastmaster 2015 ครั้งที่ 2 เพื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษในที่ชุมชน เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสันติเวศน์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

สอบคัดเลือกยุวทูต เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศเวียดนาม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 กองวิเทศสัมพันธ์จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ University of Social Sciences and Humanities, VNU-Hanoi (USSH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 20 คน…

Read More

- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

NRRU Club:Toastmaster 2015 ครั้งที่ 1

วันพุธ ที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 16.00 – 18.00 น. กองวิเทศสัมพันธ์จัด กิจกรรม “NRRU Club:Toastmaster” เพื่อฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพูด ในที่ชุมชนมาให้คำแนะนำกับผู้ร่วมกิจกรรม และในกิจกรรมครั้งนี้ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้เกรียติร่วมรับชมการดำเนินกิจกรรมด้วย…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นอาสาสมัครผู้แปลภาษา (liaison) KIAC2015

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นอาสาสมัครผู้แปลภาษา (liaison) ในงานมหกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติโคราช 2015

- ข่าวกิจกรรม, อาสาสมัครผู้แปลภาษา

ขอเชิญอาสาสมัครผู้แปลภาษาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่

วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. ขอเชิญอาสาสมัครผู้แปลภาษาและผู้มีรายชื่อสำรองทุกท่านประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า 17 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- ข่าวกิจกรรม, อาจารย์แลกเปลี่ยน

อาจารย์ศศศิริ สุวรรณทิพย์ เดินทางไปปฏิบัติงานฐานะอาจารย์แลกเปลี่ยน ณ Yuxi Normal University

อาจารย์ศศศิริ สุวรรณทิพย์ เดินทางไปปฏิบัติงานในวันที่ 24 สิงหาคม 2557 และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณาจารย์และบุคลากรของ Yuxi Normal University โดยการเดินทางไปเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนในครั้งนี้ อาจารย์ศศศิริ ปฏิบัติหน้าที่การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 5…

Read More