- James Cook University, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนร่วมกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ในจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก ประเทศออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมชมการจัดการด้านจิตเวชและจิตเวชชุมชนเครือข่ายวิชาการ ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์กิตต์กวี…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาราชภัฏโคราชรับฟังโอวาท ก่อนเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศเวียดนาม

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการสร้างเสริมประสบการณ์แลกเปลี่ยน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยหลักสูตรสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวนุศรา แพงไธสง และนางสาวพรรณราย…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2562 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร. ปทุมพร โสตถิรัตนพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563…

Read More

- James Cook University, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU ลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชุมชุนและแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี

กองวิเทศสัมพันธ์ นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนออสเตรเลียจาก JCU ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชุนและแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี ณ บ้านโนนวัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2562 ซึ่งตลอดระยะเวลาทั้ง 5 วันนี้ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะต้องพำนักอาศัยและดำเนินชีวิตร่วมกับชาวบ้านในชุมชน (Home stay)…

Read More

- James Cook University, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU ร่วมกิจกรรมเรียนรู้เมืองโคราช

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก JCU จำนวน 20 คน นักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ และเยี่ยมชมการขุดซากฟอสซิล ณ บ้านโกรกเดือนห้า…

Read More

- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ราชภัฏโคราชรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 17…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราช หารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจีน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมกับตัวแทนจาก Qingdao Binhai University สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ จำนวน 6 ท่าน ร่วมกับ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งผู้บริหารและตัวแทนจากคณะวิทยาการจัดการ ณ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาบรูไน รุ่นที่ 7 รับฟังโอวาทและนำเสนอประสบการณ์แลกเปลี่ยน ก่อนเดินทางกลับ

    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม รุ่นที่ 7 จำนวน 8 คน เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นล่ามให้กับนักศึกษาจากออสเตรเลีย

     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้แปลภาษาและผู้ประสานงานให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย (James Cook University) ณ ห้องประชุมพนมวัน อาคารศูนย์ฝึกฯทับแก้ว ชั้น 2  โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษากับประเทศไต้หวัน

     วันที่ 29 ตุลาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครในโครงการ 2020 NPTU Training The Trainer Program โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนจากคณะต่างๆ เข้าร่วมประชุม ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

     วันที่ 15 ตุลาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมทั้งนางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นเรียนรู้วัฒนธรรมไทยร่วมกับนักศึกษาชาวจีน

       นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yamanashi Prefectural University (YPU) ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ในกิจกรรมการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น ร่วมกับนักศึกษาชาวจีนจาก Yuxi Normal University (YXNU) โดยมีอาจารย์รัตติกร ศรีชัยชนะ และอาจารย์ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ราชภัฏโคราช ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

     วันที่ 16 กันยายน 2562 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ให้เกียรติในการต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย Miss Sarah Duffill…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ราชภัฏโคราชเดินทางไปปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน

     วันที่ 24 สิงหาคม 2562 อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางไปปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน ณ Yuxi Normal Universiry (YXNU) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562…

Read More