- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย

       วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราภัฏนครราชสีมา ดำเนินโครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม…

Read More

- James Cook University, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนออสเตรเลียศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

       วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากคุณสำเภาว์…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทง ประจำปี 2565

       วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาต่างชาติและบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม “ประดิษฐ์กระทง คงความเป็นไทย” เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมนี้ได้ให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของไทยมากขึ้น

- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์เตรียมเข้มผู้แปลภาษาและผู้ประสานงาน โครงการ นศ.แลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย

       วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมร่วมกับนักศึกษาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและผู้ประสานงานให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย โดยในการประชุมได้มีการชี้แจงและหารือเกี่ยวกับการกำหนดกิจกรรมและการมอบหมายหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก JCU สาขาโบราณคดีและสาขาสังคมสงเคราะห์ ที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสถานที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา

- Liaison, NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นล่ามให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย

       วันที่ 28 ตุลาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้แปลภาษาและผู้ประสานงานให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย (James Cook University) ณ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2  โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 29 ตุลาคม 2565…

Read More