- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาชาวจีน ปีการศึกษา 2564

       วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาชาวจีน โดยมีผู้บริหารและอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมต่อเนื่องยุวทูต รุ่นที่ 12

       วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 12 (NRRU Young Ambassadors 2021) อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Conference โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับฟังการอบรมเกี่ยวกับข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาจาก…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชพร้อมจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาต่างชาติ

       วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ อธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ประชุมหารือเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาสัญชาติจีน จาก Yuxi Normal University…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 12

       วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 12 (NRRU Young Ambassadors 2021) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับ Yuxi Normal University

       วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Yuxi Normal University (YXNU)…

Read More