- ข่าวกิจกรรม

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 12

       วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 12 (NRRU Young Ambassadors 2021) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับ Yuxi Normal University

       วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Yuxi Normal University (YXNU)…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

ราชภัฏโคราชมุ่งหาแนวทางบริหารจัดการโครงการนักเรียนทุนพระราชทาน ภายใต้การระบาดของ COVID-19

       วันที่ 25 มิถุนายน 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวกัลยาณี อินทรพาณิชย์ นักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจากสถาบันเจ้าของทุนการศึกษา เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการโครงการนักเรียนทุนพระราชทาน…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาทุนฯ จากกัมพูชา เดินทางมาศึกษาที่ราชภัฏโคราช

       วันที่ 8 มิถุนายน 2564 Miss Sreyna Hon นักเรียนทุนพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากราชอาณาจักรกัมพูชา ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อแนะนำตัวเองและรับฟังโอวาทจากอธิการบดี พร้อมทั้งรับการปฐมนิเทศจากเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งนักศึกษาทุนพระราชทานฯ จะศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ประชุมหารือเพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไต้หวัน

       วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ประชุมร่วมกับ National Pintung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน เพื่อหารือการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศอาเซียนเข้าร่วม เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ฟิลปปินส์ อินโดนีเซีย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ…

Read More