- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนชาวกัมพูชา เพื่อรับทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2567

      วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 คณาจารย์จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
       ทั้งนี้ มีนักเรียนกัมพูชาเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 2 คน โดยจะประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการให้ทราบในภายหลัง