- Liaison, NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ ประเทศอังกฤษ มุ่งพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

       วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ (Bishop Grosseteste University: BGU) สหราชอาณาจักร จากสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (Teaching English to Speakers of Other Languages: TESOL) และสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (Special Education) จำนวน 15 คน ซึ่งเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาและการสอน รวมทั้งแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามโครงการ BGU Turing Scheme ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจะดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษและสถาบันภาษา ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ
       หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดโครงการฯ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก BGU และนักศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาได้เริ่มการอบรมเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยและจังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ เป็นวิทยากรให้การอบรม หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และดำเนินกิจกรรม University Search ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนและบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานต่างๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
       ทั้งนี้ อาจารย์และนักศึกษาจาก BGU ได้เดินทางถึงราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 โดยมีบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เดินทางไปรับและนำเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยจากโบราณสถานในสถานที่จริง ก่อนเดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมา