- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 22

       ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแบะนวัตกรรม และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ จะจัดการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 22 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาไทยเดินทางไปประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในปี 2566 การแข่งขันรอบคัดเลือกจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จึงขอประชาสัมพันธ์การประกวดฯ ดังกล่าวให้แก่นักศึกษาได้รับทราบ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3nqJbmv หรือ QR Code ตามที่ปรากฎด้านล่างนี้ และส่งใบสมัครไปที่ daxuehanyuqiao@clecbkk.org ก่อนวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่ Ms. Xie Jiahui ผู้ประสานงานของศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-247-8518