- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน BGU ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดำเนินกิจกรรมกับโรงเรียนในเครือข่ายมหาวิทยาลัย จับมือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน

       วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) จากสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (Teaching English to Speakers of Other Languages: TESOL) จำนวน 5 คน เข้ารับการปฐมนิเทศจากคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสุรนารีวิทยา โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะเข้าร่วมสังเกตการสอน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนร่วมกับโรงเรียนดังกล่าว
       พร้อมกันนี้ นักศึกษาแลกเปลี่ยนกลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (Special Education: SEND) จำนวน 10 คน จะเข้าร่วมกิจกรรมสังเกตการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนโกรกลึก โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล (โรงเรียนพิเศษสำหรับเด็กพิเศษ ที่บกพร่องทางด้านสติปัญญา บกพร่องทางการได้ยิน และออทิสติก) และโรงเรียนคนตาบอดนครราชสีมาและห้องสมุดเบญญาลัยสำหรับคนตาบอด
       ซึ่งนักศึกษาทั้งสองกลุ่มนี้จะดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะร่วมจัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักศึกษา ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา