- Liaison, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์สัมภาษณ์ยุวทูตเพื่อคัดเลือกเป็นล่ามให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ สหราชอาณาจักร

       วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษายุวทูต เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาดูแลคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก BISHOP GROSSETESTE UNIVERSITY (BGU) สหราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2 โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ทาง Facebook fanpage ของกองวิเทศสัมพันธ์  ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 รวมระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์