- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราช เดินหน้าขยายเครือข่ายต่างประเทศ จับมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเวียดนาม

       วันที่ 31 มกราคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจาก University of Foreign Language Studies (UFLS), The University of Danang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2
       จากการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของทั้งสองมหาวิทยาลัย รวมถึงมีความเห็นพ้องกันเพื่อริเริ่มกิจกรรมความร่วมมือ ในด้านแลกการเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน