- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราช จัดประชุมหารือเพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

       วันที่ 5 มกราคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับ Yamanashi Prefectural University (YPU) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และการแลกเปลี่ยนด้านงานวิจัยระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย