- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชจัดปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาชาวจีน ศึกษาระดับปริญญาเอก

       วันที่ 7 เมษายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชาวจีน ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน จำนวน 5 คน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของหลักสูตร คือ รองศาสตราจารย์ ดร. นาตยา ปิลันธนานนท์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันภาษา คณะครุศาสตร์ และคณาจารย์จากหลักสูตร เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น

       การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้มีการนำเสนอวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และการแนะนำคณาจารย์ของบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตร รวมถึงได้ทำความรู้จักกับนักศึกษาชาวจีนทั้ง 5 คน โดยช่วงท้ายของกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามข้อสงสัยต่างๆ