- ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)

       ด้วยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เสนอทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยทุนการศึกษาที่มอบให้แก่ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2565 มีจำนวน 13 ทุน ได้แก่
   1) ทุนระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน
   2) ทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน
   3) ทุนสำหรับการทำวิจัยระยะสั้น (4-5 เดือน) จำนวน 3 ทุน
       ผู้ที่สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ shorturl.at/ruCIY และดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ Chinese Government Scholarship information System (CGSIS) ให้ครบถ้วน และดาวน์โหลดใบสมัครที่ดำเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและเอกสารประกอบทุกฉบับ จัดทำเป็นไฟล์ PDF ส่งไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ที่ E-mail: rachadaporn.s@mhesi.go.th ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2565