- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาชาวจีน ระดับปริญญาโท

       วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชาวจีน ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จำนวน 16 คน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยมี ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ และกายภาพ ให้เกียรติเป็นประธาน และมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณาจารย์จากหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้

       การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้มีการนำเสนอวีดิทัศน์แนะนำจังหวัดนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย (ภาษาจีน) และวีดิทัศน์แนะนำแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นข้อมูลโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการแนะนำบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงได้ทำความรู้จักกับนักศึกษาชาวจีนทั้ง 16 คน โดยจะเริ่มเปิดภาคเรียนช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565