- ข่าวกิจกรรม

โครงการเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทาน

       วันที่ 5 ตุลาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ้ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุฑริกา…

Read More