- ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

RESEARCH EXCHANGE/ LABORATORY INTERNSHIP PROGRAM 2021 – 2022
AT SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIT)

       ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย  ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น (SIT) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 8 วัน – 1 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภททุน
     1. Course –Taking Sandwich Program: ลงทะเบียนเรียน ที่ SIT 1-2 ภาคเรียน (ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปหรือระดับปริญญาโท – เอก)
     2. Research Exchange/Laboratory Internship Program: ทำ Project วิจัย (ฝึกงาน/สหกิจศึกษา, ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป) ที่ SIT ระยะเวลา 8 วัน – 1 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
     ► เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโท – เอก (โดยนักศึกษาจะต้องเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการกับ SIT ก่อนจบการศึกษาในมหาวิทยาลัยของตนเอง)
     ► เป็นนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
     ► สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีโดยต้องมีผลสอบ CEFR B2 เทียบเท่าหรือสูงกว่า (CEFR B2 เทียบเท่า IELTS 5.5-6.5, TOEFL iBT 72-94)
     ► นักศึกษาต้องมีหัวข้อวิจัยและแผนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     ► ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 30,000 เยน (ชำระออนไลน์ขณะทำการสมัคร)

การสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยี Shibaura
     ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสขอรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นดังนี้
     ► ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 40,000 เยน (เป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาจาก SIT)
     ► ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายเดือน เดือนละ 40,000 เยน (สำหรับผู้ที่สมัครโครงการ ระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือน เป็นต้นไป)

**นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีทุนส่วนตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 30,000 บาท**

ขั้นตอนการสมัคร
     1. >>ศึกษาข้อมูลโครงการที่นี่<<
     2. >>รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมที่นี่<< และนักศึกษาควรมีหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับหัวข้องานวิจัยและที่ปรึกษาของทาง SIT โดยศึกษาเพิ่มเติมได้ที่SIT Laboratories and Professors’ List เพื่อเลือก Lab และ Adviser ที่สนใจเข้าร่วม https://www.shibaura-it.ac.jp/en/research/

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการและวางแผนจะเดินทางไปแลกเปลี่ยน
สามารถดูช่วงเวลาในการเข้าร่วมโครงการได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

     นางสาววันวิสาข์ ศรีสมบุญ (พี่ยู) กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 โทร. 044-009-009 (เบอร์ติดต่อภายใน 1547)
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/NRRUInterAffairs/
E-mail: interaffairs@nrru.ac.th