- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2564

       วันที่ 23 สิงหาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Conference โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งให้ทิศทางและแนวทางการปฎิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ และมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง และนางสาวจารุพรรณ จันทร์แรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้การอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์จำนวน 7 คน เข้าร่วมอบรม

       การดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และหาแนวทางในการพัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้สามารถปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล และทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ มีความสอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย