- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์มุ่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

       วันที่ 18 สิงหาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English in Workplace) ประจำปี 2564 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting…

Read More