- ข่าวกิจกรรม

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 12

       วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 12 (NRRU Young Ambassadors 2021) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ เป็นวิทยากรให้การอบรม

       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กองวิเทศสัมพันธ์จึงได้ปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมยุวทูตเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Conference เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และยังมีส่วนช่วยที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ เกี่ยวกับการต้อนรับชาวต่างชาติที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย