- ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

       ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ และเตรียมความพร้อมให้ผู้สนใจเสนอโครงการฯ

       โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมที่ shorturl.at/bnAK5 (ภายใต้หัวข้อ Announcements) หรือ shorturl.at/kCRU5 ภายในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564