- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับ Yuxi Normal University

       วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา รวมถึงหารือความเป็นไปได้ในการสร้างกิจกรรมด้านอื่นๆ ในอนาคต และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายใต้ภาวการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Dingtalk

       ทั้งนี้ ในที่ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเฉลิมฉลองการก่อตั้งพรรคครบรอบ 100 ปี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา และได้หารือแนวทางเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้นักศึกษาชาวจีนจาก YXNU ไม่สามารถเดินทางเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ จึงจำเป็นต้องหารือข้อสรุปและแนวทางในการจัดการเรียนการเรียนการสอนรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ตลอดจนความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต