- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาชาวจีน ปีการศึกษา 2564

       วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาชาวจีน โดยมีผู้บริหารและอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติในการต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาชาวจีนชั้นปีที่ 3 จำนวน 17 คน และชั้นปีที่ 4 จำนวน 27 คน ผ่านระบบออนไลน์ Ding Talk

       ทั้งนี้ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาชาวจีน ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Ding Talk และ VOOV โดยนักศึกษาชาวจีนจาก YXNU จะศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในชั้นปีที่ 3 และ 4 เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ด้วยเช่นกัน