- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมต่อเนื่องยุวทูต รุ่นที่ 12

       วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 12 (NRRU Young Ambassadors 2021) อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Conference โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับฟังการอบรมเกี่ยวกับข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาจาก คุณชุตินันท์ ทองคำ บุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และอบรมเรื่องการทำหน้าที่อาสาสมัครล่ามและผู้แปลภาษา โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรุทธ์ แม้นรัมย์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษา
       นอกจากนี้ นักศึกษาได้รับฟังบรรยายข้อมูลจังหวัดนครราชสีมาในสถานที่สำคัญต่างๆ โดยมี อาจารย์พิศิษฐ์ พวงมลิวัลย์ เป็นวิทยากรให้ ข้อมูลสถานที่สำคัญในจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย ข้อมูลชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และข้อมูลพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ พร้อมกันนี้ยังได้รับฟังข้อมูลในรูปแบบ Virtual tour จาก ผศ. ดร. Paul J. Grote และคุณธิภัทร์ ธรรมโชติ นักวิเทศสัมพันธ์ บรรยายจากพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ อีกด้วย