- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์เดินทางไปส่ง นักเรียนทุนฯ ที่สำเร็จการศึกษากลับประเทศกัมพูชา

       วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปส่งนักเรียนทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 4 คน ซึ่งเดินทางกลับราชอาณาจักรกัมพูชาพร้อมกันกับนักเรียนทุนพระราชทานฯจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 4 คน, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 คน, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2 คน รวมทั้งสิ้น 16 คน โดยคณะทำงานฝ่ายประสานงาน โครงการทุนพระราชทานฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, กงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา อำนวยความสะดวกในการผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งหลังจากที่นักเรียนทุนพระราชทานฯ เดินทางถึงราชอาณาจักรกัมพูชาแล้ว จะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ณ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ของราชอาณาจักรกัมพูชาต่อไป