- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ประชุมหารือเพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไต้หวัน

       วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ประชุมร่วมกับ National Pintung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน เพื่อหารือการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศอาเซียนเข้าร่วม เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ฟิลปปินส์ อินโดนีเซีย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทย