- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Global Undergraduate Exchange Program 2020-2021) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

     ตามที่สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2564 (Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 5 เดือน) โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2021 (สิงหาคม – ธันวาคม 2564) หรือ Spring 2022 (มกราคม – พฤษภาคม 2565) นั้น

     กองวิเทศสัมพันธ์ เห็นว่าทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ให้นักศึกษาที่สนใจทราบ ทั้งนี้ระบบ Online Application มีกำหนดปิดรับสมัครและผู้สมัครต้องพิมพ์เอกสารทั้งหมดในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย (ตรงกับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศสหรัฐอเมริกาโซนตะวันออก) ดังนั้น นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดทุนการศึกษา และสนใจสมัครสอบแข่งขันชิงทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-global-ugrad/ และดำเนินการสมัครด้วยตนเองได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

<<ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่>>
โดยภายในเอกสารดังกล่าวแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้
1. ประกาศรับสมัครทุน 2021-2022 Global UGRAD (ภาษาไทย)
2. ข้อแนะนำการตอบคำถามในสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)
3. ข้อแนะนำในการเตรียมจดหมายแนะนำ/รับรองผู้สมัครสำหรับอาจารย์และผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษ)
     3.1 แบบฟอร์มจดหมายแนะนำ/รับรองฉบับที่ 1 สำหรับอาจารย์ทางวิชาการ
     3.2 แบบฟอร์มจดหมายแนะนำ/รับรองฉบับที่ 2 สำหรับอาจารย์/คนรู้จักส่วนตัว
4. ใบปลิวประชาสัมพันธ์ทุน 2021-2022 Global UGRAD สำหรับคนไทย (ภาษาอังกฤษ)
5. คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย ของทุน Global UGRAD (ภาษาไทย)

     ภายหลังจากที่สมัครแล้วให้นำส่งเอกสารทั้งหมดที่กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ภายในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 โดยกองวิเทศสัมพันธ์จะดำเนินการจัดสอบสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. และเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน เข้าสอบชิงทุนการศึกษาดังกล่าวต่อไป หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อนายพิษณุศักดิ์ โลหณุต หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1547 หรือ Direct Message มาที่ Facebook Fan Page: International Affairs Office