- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชรับการตรวจเยี่ยมการทำงานของอาจารย์ชาวต่างชาติ

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่มีการจ้างคนต่างด้าว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งในขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ จำนวนทั้งหมด 6 คน โดยอาจารย์ชาวต่างชาติทุกคนมีเอกสารการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานถูกต้อง
     พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อย