- Uncategorized

ทุนการศึกษา ป.ตรี โท และเอก จากรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2564/2565

     ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยว่ารัฐบาลจีนเสนอมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564/2565 ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 1 ทุน เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หรือทุนแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ปี ณ สถาบันอุดมศึกษาของจีน

     จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาและบุคลากรที่มีความสนใจทุนดังกล่าว โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ : shorturl.at/gyHJZ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สนใจสมัครที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขขอรับทุนดังกล่าวส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมายังกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี (อาคารศูนย์ฝึกฯทับแก้ว ชั้น 2) ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

     อนึ่ง หากมีผู้สมัครมากกว่า 1 คน ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะพิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอรายชื่อไปยัง สป.อว. จำนวน 1 คน โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้
     1. มีหลักฐานการสมัครที่ครบถ้วนถูกต้อง (หากมีหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาจีน จะได้รับการพิจารณาจากฝ่ายจีนเป็นพิเศษ)
     2. มีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาที่สมัครรับทุน โดยจะพิจารณาจากระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด และจะพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ยาวนานกว่าเป็นลำดับแรก
     3. ระดับการศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ โดยจะพิจารณาปริญญาที่สูงกว่าเป็นลำดับแรก

     ทั้งนี้ ฝ่ายจีนจะพิจารณาผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน และจะแจ้งผลให้ สป.อว. ทราบภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้ว ทงมหาวิทยาลัยฯ จะประสานแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต่อไป โดยผลการพิจารณาของฝ่ายจีนถือเป็นที่สิ้นสุด