- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชให้การต้อนรับ ตัวแทนจากสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

     วันที่ 23 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย คือ Mr. Grégoire Legault เลขานุการโท (ฝ่ายการเมือง กิจกรรมสาธารณะ และเศรษฐกิจ) พร้อมด้วย Mr. Ny Lynn Saing เจ้าหน้าที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ โกศัลวิตร อาจารย์ประหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งคณาจารย์จากหลักสูตรฟิสิกส์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี เพื่อประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งตัวแทนจากสถานทูตฯ และคณาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้และดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ ทางสถานทูตฯ ได้ประชาสัมพันธ์ทุนระยะสั้น สำหรับนักศึกษาและบุคลากรสายวิชาการโดยหัวข้อหรืองานวิจัยนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact)