- ข่าวกิจกรรม

ตัวแทนสถานทูต USA บรรยายพิเศษให้นักศึกษาราชภัฏโคราช

     วันที่ 14 สิงหาคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการพิเศษเรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยคณะตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก พร้อมทั้งอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนกองวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติร่วมต้อนรับ Mr. Neal Murata ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา และคุณฐายิกา ดวงดาว ผู้ช่วยฝ่ายวัฒนธรรม พร้อมทั้งคุณกัญชลี จิตต์แจ้ง ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
     คณะตัวแทนจากสถานทูตฯได้เดินทางมาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3 ซึ่งการบรรยายดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากทางสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยอีกด้วย