- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์

     วันที่ 20 สิงหาคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์ อาคารศูนย์ฝึกฯทับแก้ว ชั้น 3 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภณิดา แก้วกูร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้การอบรม ซึ่งมีบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์จำนวน 7 คน เข้าร่วมอบรม
     การดำเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และหาแนวทางในการพัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น