- Uncategorized

นักศึกษาแลกเปลี่ยนราชภัฏโคราช เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยแล้ว

       วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 คน พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง อาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์ ได้เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากเดินทางไปแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์ด้านฟิสิกส์และนาโนเทคโนโลยี ณ Universiti Putra Malaysia (UPM) สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน 2563 แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงทำให้กำหนดการเดินทางกลับมีความล่าช้า ทั้งนี้ อาจารย์และนักศึกษาได้รับการกักตัวภายในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนด (State Quarantine) เรียบร้อยแล้ว