- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชร่วมต้อนรับคณะทำงานฝ่ายการจัดการทุนการศึกษา โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

       วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ นำคณาจารย์ บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ และนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชาชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 11 คน ที่กำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา บูลศักดิ์ ผู้แทนคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม 37-401 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจนักศึกษาทุนพระราชทานจาก 3 สถาบันในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับผู้แทนคณะทำงานฯ ซึ่งบรรยากาศในการพูดคุยกับนักศึกษาในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและอบอุ่น นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสที่นักศึกษากัมพูชาจากทั้ง 3 สถาบันได้มาพบปะพูดคุยกันอีกด้วย