- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษายุวทูต รุ่นที่ 11

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 11 จำนวนทั้งสิ้น 25 คน จากคณะครุศาสตร์ จำนวน 16 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 คน โดยมี อาจารย์วราภรณ์ ชาติพหล อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ และนางกุลิสรา แก้วมน รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติในการเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ณ ห้องศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 3 โดยนักศึกษายุวทูตที่ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งในด้านการปฏิบัติตน และด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ อีกทั้งจะเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ เกี่ยวกับการต้อนรับชาวต่างชาติที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย