- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราชรับฟังโอวาท ก่อนเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศมาเลเซีย

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อรับฟังโอวาทก่อนเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Universiti Putra Malaysia สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน 2563 เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้คัดเลือกนักศึกษา จำนวน 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

     1. นางสาวภัทรียา ปานดับใหม่
     2. นางสาวสาธินี ฉลูรัมย์
     3. นายสกลราช ศรีไชย

     โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานที่สูงขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาในหลักสูตรได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาต่างประเทศและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันของทั้งสองมหาวิทยาลัย