- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 11

วันที่ 15 มกราคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 11 (NRRU Young Ambassadors 2020) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้ง ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ชิษณุพงศ์ ธนพิบูลพงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าสำนักงานคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบสาย บุญวีรบุตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐยา แก้วมุกดา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 3

ที่ผ่านมากองวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินกิจกรรมยุวทูตมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และยังมีส่วนช่วยที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ เกี่ยวกับการต้อนรับชาวต่างชาติที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย