- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชมุ่งพัฒนาเครือข่าย จัดประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยจีน

วันที่ 13 มกราคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมกับคณะตัวแทนจาก Shandong Traffic Technician College สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จำนวน 6 คน พร้อมด้วย ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ตัวแทนจากประเทศจีนมีผู้เชี่ยวชาญด้าน 3D Printing และเทคโนโลยีด้านการออกแบบและผลิตอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เข้าร่วมประชุม

การประชุมหารือดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการชุมชน ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน รวมถึงการทำความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนด้านอื่นๆ ในอนาคตอีกด้วย

ภายหลังจากการประชุมหารือเสร็จสิ้น คณะตัวแทนจากประเทศจีนได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ อาคาร 38 โดยมีอาจารย์ชาญศักดิ์ ตรีภพ ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เป็นผู้นำเยี่ยมชม