- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ราชภัฏโคราชต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน รุ่นที่ 8

วันที่ 13 มกราคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 7 คน ซึ่งได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยมีนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติในการต้อนรับ พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ได้ชี้แจงกำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษา ณ ห้องประชุมพนมวัน อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือและเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ UBD อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจากการปฏิบัติหน้าที่ล่ามผู้แปลภาษาอีกด้วย โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม ถึงวันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้กองวิเทศสัมพันธ์ จะเป็นหน่วยงานประสานดำเนินการหลักในการจัดกิจกรรมและการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตลอดระยะเวลาของโครงการ