- ข่าวกิจกรรม

โครงการนานาชาติสัมพันธ์ นักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562

     วันที่ 17 สิงหาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 110 คน ประกอบด้วยนักศึกษาชาวกัมพูชา จีน ญี่ปุ่น ไทย บรูไน และลาว นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 คน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

     กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างการทำกิจกรรมกลุ่มในแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนต่างๆ รวมไปถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆ อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและทำให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

     การดำเนินกิจกรรมได้แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันและเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม โดยมีบุคลากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Tourism Research and Development Center By NRRU, TRD Center By NRRU) เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม โดยแบ่งสถานที่จัดกิจกรรมเป็น 3 ชุมชน คือ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเลิศสวัสดิ์ วัดเขาจันทน์งาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติความเป็นของชุมชนและร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมชมภาพเขียน 4,000 ปี กิจกรรมเดินป่าและศึกษาพันธุ์ไม้ตลอดเส้นทางธรรมชาติบริเวณเขาจันทน์งาม กิจกรรมปลูกต้นจันทน์ผา กิจกรรมสปาสมุนไพร กิจกรรมทำยาดมสมุนไพร หลังจากนั้นนักศึกษาได้เดินทางไปยังผายายเที่ยง โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชน และได้ร่วมกันปลูกป่าลอยฟ้า จากนั้นช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรมไท-ยวน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมแบบเวียนฐาน เช่น ทำกระทงเทียน ทำพวงมะโหวด ทำพวงมะกรูดหอม และทำขนมโบราณข้าวเปี่ยง หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นแบบขันโตก พร้อมชมการแสดงจากชาวบ้านชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรมไท-ยวน และการแสดงนานาชาติจากนักศึกษากัมพูชา บรูไน และจีน โดยในช่วงท้ายได้รับเกียรติจาก ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มอบรางวัลแก่นักศึกษาและกล่าวปิดโครงการ