- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ราชภัฏโคราชมุ่งพัฒนาความเป็นสากล ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน รุ่นที่ 7

       วันที่ 6 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 8 คน ซึ่งได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยมีอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ให้เกียรติในการต้อนรับ พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ได้ชี้แจงกำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษา ณ ห้องประชุมพนมวัน อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 หลังจากนั้นนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนได้เข้าพบ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อแนะนำตัวเองและรับฟังโอวาทจากรองอธิการบดี

       โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือและเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ UBD อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจากการปฏิบัติหน้าที่ล่ามผู้แปลภาษาอีกด้วย โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เป็นระยะเวลา 4 เดือน       

       ทั้งนี้กองวิเทศสัมพันธ์ จะเป็นหน่วยงานประสานดำเนินการหลักในการจัดกิจกรรมและการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตลอดระยะเวลาของโครงการ