- Uncategorized

โครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2019) ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น

      กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2019) ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT), Omiya Campus ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 21  ธันวาคม 2562 (ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (ทุกหลักสูตร)
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
  3. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก)

      ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการเข้าร่วมโครงการประมาณ 135,000 เยน ทั้งนี้ SIT จะพิจารณาสนับสนุนทุนค่าใช้จ่ายสูงสุดให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เป็นจำนวน 80,000 เยน ซึ่งจะได้รับเมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น และนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจาก SIT เข้าร่วมโครงการสามารถกรอกใบสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ จำนวนทุนและงบประมาณเงินอุดหนุนที่จะได้รับ    จะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอีกครั้ง สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินและค่าอาหารในบางมื้อนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

***นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีทุนส่วนตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย  20,000 บาท สำหรับชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ประกันการเดินทาง และค่าตรวจสุขภาพ***

ขั้นตอนที่ 1. นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อคณะต้นสังกัด และต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนด 

ขั้นตอนที่ 2 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะต้นสังกัด นำส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครและเขียนเรียงความแนะนำตนเองพร้อมเหตุผลที่อยากเข้าร่วมโครงการ 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมลงนามรับรองว่าเป็นผู้เขียนเรียงความด้วยตนเองที่กองวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 ภายในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00น.

ขั้นตอนที่ 3 กองวิเทศสัมพันธ์จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อนักศึกษา จำนวน 5 คน ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 – 16.00น. และ SIT จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอีกครั้ง

Link download รายละเอียดโครงการฯ <<คลิกที่นี่>>

Link download รายละเอียดและวิธีกรอกใบสมัครพร้อมข้อมูลเอกสารแนบ  <<คลิกที่นี่>> 

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ นางสาวดลยา เพ็ชรดี โทร.089-789-3350 หมายเลขภายใน 1547