- NRRU Toastmaster Club, ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลให้กับ NRRU Toastmasters Club

        ด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนจาก Toastmasters International  จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นเกียรติมอบรางวัลและบรรยายให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club (NRRU Toastmasters Club) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ…

Read More

- Uncategorized

รับสมัครนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการ NPTU Educational Imagination Camp 2019 ณ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

     ตามที่ College of Education มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ NPTU Educational Imagination Camp 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28…

Read More

- Uncategorized

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2019 Science Exploration Camp ณ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

ตามที่ College of Science มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ 2019 Science Exploration Camp Program ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม –…

Read More

- Uncategorized

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี ประจำปี 2562

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี ประจำปี 2562 (2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุโรป และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการทำงานข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 สกอ. จะจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้นักศึกษาที่ได้รับ    การคัดเลือกเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในประเทศเบลเยียมและเยอรมนี ระยะเวลา 2 –…

Read More