- Uncategorized

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี ประจำปี 2562

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี ประจำปี 2562 (2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุโรป และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการทำงานข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 สกอ. จะจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้นักศึกษาที่ได้รับ    การคัดเลือกเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในประเทศเบลเยียมและเยอรมนี ระยะเวลา 2 – 6 เดือน (กำหนดเดินทางตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป) ในอัตราเหมาจ่ายคนละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  สกอ. พิจารณาเห็นว่า การหาสถานประกอบการอาจเป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญในการสมัครเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา ดังนั้น สกอ. จึงพยายามหาแนวทางในการช่วยเหลือ/ประสานจัดหาสถานประกอบการให้กับนักศึกษาเพื่อไปฝึกงานภายใต้โครงการดังกล่าว นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดดังนี้

  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสกอ. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2
  2. มีสัญชาติไทย
  3. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ในระดับปริญญาตรี และ 3.0 ในระดับปริญญาโท (นับถึงวันสมัคร)
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี (รายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัคร)
  5. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและ สภาพแวดล้อมต่างวัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ
  6. สามารถเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาที่กำหนดและปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการ
  7. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ค่าดำเนินการวีซ่า ฯลฯ

ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้นและมีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.asemwpp.org/  โดยนักศึกษาจะต้องส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดโดยจะต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะ และคณะจัดส่งเอกสารสมัครที่ครบถ้วนมาที่กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์จะพิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดในประกาศรับสมัคร จำนวน 3 คน เป็นผู้สมัครหลัก จำนวน 2 คน (เดินทางไปเบลเยียม 1 คน และเยอรมนี 1 คน) และผู้สมัครสำรอง จำนวน 1 คน เพื่อเข้าสอบชิงทุนการศึกษาดังกล่าวต่อไป

หากนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการและได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะ แต่ยังหาสถานประกอบการไม่ได้ ให้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา มายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เพื่อกองวิเทศสัมพันธ์ จะแจ้งข้อมูลให้ สกอ. ทราบ เพื่อจะได้รวบรวมเป็นข้อมูลนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยประสานจัดหาสถานประกอบการให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการต่อไป

  1. รายละเอียดของนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ (ชื่อ-สกุล ชั้นปีที่กำลังศึกษา สาขาวิชา)
  2. ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป หรือภายในปีงบประมาณ 2562

นักศึกษาที่ผ่านการเสนอชื่อและได้รับคัดเลือกไปฝึกงานสามารถสมัครขอรับทุนอุดหนุนจากกองวิเทศสัมพันธ์ ตามอัตราที่ระบุไว้ในแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนนักศึกษา ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และเรียนรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของกองวิเทศสัมพันธ์ ลงวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2562 shorturl.at/tyBFN โดยนักศึกษาต้องกรอกใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและสนับสนุนเรียนรู้ในต่างประเทศ (แบบฟอร์ม IAO-STE 001) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอีกครั้ง โดยแนบมาพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อนางสาวดลยา เพ็ชรดี หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1547