- Uncategorized

รับสมัครนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการ NPTU Educational Imagination Camp 2019 ณ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

     ตามที่ College of Education มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ NPTU Educational Imagination Camp 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2562 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศไต้หวัน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมภายในและนอกสถานที่ ตามตารางกิจกรรม  โดยทุนที่ NPTU จะสนับสนุน คือ ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าอาหารบางมื้อ สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินและค่าอาหารในบางมื้อนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการควรมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี เนื่องจากการจัดกิจกรรมใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะต้นสังกัด โดยส่ง ใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง มายังกองวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 ภายในวันศุกร์ที่  10 พฤษภาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์จะดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อนักศึกษา จำนวน 2 คน ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น. – 12.00น. และ NPTU จะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอีกครั้งและประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

**นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนจากกองวิเทศสัมพันธ์ ตามอัตราที่ระบุไว้ในแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนนักศึกษา ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และเรียนรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของกองวิเทศสัมพันธ์ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยให้นักศึกษา download และกรอกแบบฟอร์ม

IAO-STE 001  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอีกครั้ง โดยแนบมาพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร***

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ นางสาวดลยา เพ็ชรดี หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1547