- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาราชภัฏโคราชรับฟังโอวาท ก่อนเดินทางไปฝึกประสบการณ์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

       วันที่ 12 มกราคม 2562 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) จำนวน 4 คน…

Read More

- Scholarships Aboard

นักศึกษาราชภัฏโคราชเดินทางไปญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนางานวิจัย

       วันที่ 12 มกราคม 2562 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 5 คน เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น โดยมีบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เดินทางไปส่งที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งนักศึกษามีกำหนดการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไนเดินทางมาแลกเปลี่ยนที่ราชภัฏโคราช

       วันที่ 14 มกราคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 5 คน ซึ่งได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 โดยมี อาจารย์ปิยะฉัตร…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นล่ามผู้แปลภาษา KIAC 2019

รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2019 (Korat International Art and Culture Festival 2019)  1 นางสาวสุภัสสรา สอนจ่าใส                19 นางสาวหนึ่งฤทัย ทิศกระโทก 2 นายไผท จิตเบญจธรรม                 …

Read More