- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นล่ามผู้แปลภาษา KIAC 2019

รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2019
(Korat International Art and Culture Festival 2019)

 1 นางสาวสุภัสสรา สอนจ่าใส                19 นางสาวหนึ่งฤทัย ทิศกระโทก

2 นายไผท จิตเบญจธรรม                     20 นายพีระพัฒน์ รัตนาพันธุ์

3 นางสาวคณิตศรา สิงห์เจริญ               21 นายอุกฤษฏ์ พละมาตย์

4 นายนิธิกุล ศิลาวงศ์                             22 นายวุฒิพงศ์ อ่างสี

5 นางสาวพลอยพรรณ  ตาแสง              23 นางสาวอาภัสรา มิ่งขวัญ

6 นางสาวศุภรัตน์ อุเทนสุต                    24 นางสาวภัทราพร โวดิฐ

7 นางสาวธัญสิริ เจ๊กแตงพะเนา             25 นางสาวณภัทร เก็บกลาง

8 นายพงศ์เทพ หอมจันทร์เจือ               26 นายปวริศ  เต็งวัฒนา

9 นางสาวปฏิมาภรณ์ ช่อผกา                  27 นางสาวนันธิชา คิดเห็น

10 นายอาทิตย์  กล้าหาญ                       28 นางสาวฐานิตา เสาจันทึก

11 นางสาวธัญญลักษณ์ ศิริพันธุ์             29 นางสาวพัชริดา เที่ยงกลาง

12 นางสาวนิธิพร แหววกระโทก             30 นางสาวกัญชพร อโหสิประชา

13 นางสาววรรณวิภา คำสระต                 31 นางสาวเมลริษา เครย์ ปาร์คเกอร์

14 นางสาวสุริวรรณ อิสริยวงศ์ปรีดี          32 นางสาวชลธิชา โชติฉิม

15 นายโอฬาร เชื่อมจันทึก                      33 นางสาวเกวลิน นวลศรี

16 นางสาวประภัสสร จาบสันเทียะ         34 นางสาวพรภิมล เพ็งไธสง

17 นางสาวธันย์ชนก อามาตย์                 35 นางสาวชรินรัตน์ บุตรศรีภูมิ

18 นายจักรกฤษณ์ รากจันทึก                 36 นางสาวทิพธันวา บุตมาตร

                                                                 37 นางสาวพัชริดา เที่ยงกลาง

***ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์ตามรายชื่อได้ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพนมวัน อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2 (สัมภาษณ์คนละประมาณ 5 นาที)