- Liaison, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน

       เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (University Brunei Darussalam)

       กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลประสานงานและแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไน ระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 20 เมษายน 2562 ดังนี้

       1. นางสาวชนิดาภา ปราณีตพลกรัง

       2. นางสาวธัญสิริ เจ๊กแตงพะเนา

       3. นายปวริศ เต็งวัฒนา

       4. นายวุฒิพงศ์ อ่างสี

       5. นางสาวศุภรัตน์ อุเทนสุต

รายชื่อสำรอง

       1. นางสาวปฏิมาภรณ์ ช่อผกา

       2. นางสาวภัณฑิรา สนิทบุญ

       ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว (ทั้งตัวจริงและสำรอง) เข้าประชุมพร้อมกันในวันศุกร์นี้ (11 มกราคม 2562) เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2