- Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไนเดินทางมาแลกเปลี่ยนที่ราชภัฏโคราช

       วันที่ 14 มกราคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 5 คน ซึ่งได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 โดยมี อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติในการต้อนรับ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ได้ปฐมนิเทศนักศึกษา ณ ห้องประชุมพนมวัน อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2

       โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือและเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ UBD อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจากการปฏิบัติหน้าที่ล่ามผู้แปลภาษาอีกด้วย โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562 เป็นระยะเวลา 4 เดือน

       ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ จะเป็นหน่วยงานประสานดำเนินการหลักในการจัดกิจกรรมและการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตลอดระยะเวลาของโครงการ