- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ NRRU Toastmasters Club Training!

       วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร (NRRU Toastmasters Club Training) ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เดน รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก คุณณษรา สุวศราภรณ์   คุณธนู เสาวรส (Toastmasters District Leaders) และอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนกองวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากร

       โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้พัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ การวางตัวอย่างเหมาะสม และเสริมสร้างบุคลิกภาพภาวะผู้นำตามหลักสากลที่ถูกต้อง