- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศบรูไน

   กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยบรูไน ดารุสซาลาม (Universiti Brunei Darussalam) ประเทศบรูไน ดังรายชื่อต่อไปนี้

       นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้ติดต่อขอรับเอกสารสัญญา 2 ฉบับ, เอกสารบันทึกสุขภาพ ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน  และนำส่งพร้อม passport ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.

** (นักศึกษาที่ยังไม่มี Passport ให้รีบดำเนินการทำ Passport ได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ. นครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2561 ช่วงเช้า ให้เร็วที่สุดค่ะ!)

ตารางกิจกรรมเพื่อเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

  1. วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. รับทราบรายละเอียด พร้อมทั้งรับเอกสาร ห้องประชุมพนมวัน
  2. วันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561 เตรียมการแสดงเพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย เวลาและสถานที่นัดหมายอีกครั้ง
  3. วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ NRRU Toastmasters Club นอกสถานที่
  4. วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. นัดประชุมซ้อมใหญ่ก่อนการเดินทาง ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์

**หมายเหตุ : วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**