- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

Toastmaster Club ราชภัฏโคราช รับมอบรางวัล Corporate Recognition Award

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหารนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนา ศาสตร์ปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล Corporate Recognition Award ให้แก่ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Toastmasters Club มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Balraj Arunasalam ประธาน Toastmasters International จากประเทศศรีลังกา และ District Director Mr.Thawesak Thadajariyawong ในการมอบรางวัลและกล่าวสุนทรพจน์การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เข้าร่วมพิธี